::คำนิยามและเงื่อนไข::

คำนิยาม

  
         ในข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งการบินนี้“บริษัท ”“ เรา ” ” สายการบิน เอส จี เอ “ หรือ “ สายการบิน”หมายถึงบริษัทสยามเจนเนอรัล เอวิเอชั่น จำกัด บริษัทจำกัดซึ่งดำเนินกิจการสายการบินเอส จี เอ “ ผู้โดยสาร ” หรือ “ ท่าน ” หมายถึงบุคคลใดก็ตามยกเว้นลูกเรือที่เดินทางหรือจะเดินทางไปกับเครื่องบินตามที่บริษัทฯยินยอม“สัมภาระ”หมายถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ท่านนำไปด้วยในการเดินทาง รวมทั้งสัมภาระที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น “ ป้ายสัมภาระ ” หมายถึง เอกสารที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกให้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้เพื่อใช้แสดงว่าเป็นสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว “ สัมภาระลงทะเบียน ” หมายถึง สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และบริษัทฯ ออกป้ายสัมภาระให้ “ สัมภาระที่มิได้ลงทะเบียน ” ซึ่งได้แก่กระเป๋าถือ หมายถึงสัมภาระอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน “ ค่าธรรมเนียม ” หมายถึงค่าโดยสาร ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับรายการดังกล่าว“เว็บไซต์”หมายถึงเว็บไซต์sga.co.thที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารได้จองที่นั่งออนไลน์

2. บัตรโดยสาร  

              2.1) บัตรโดยสาร
            บริษัทฯมิได้ออกบัตรโดยสารให้แก่ผู้โดยสารเพื่อลดภาระในการเก็บรักษาของผู้โดยสาร ทั้งนี้ อีเมล์ หรือข้อความทางโทรสาร ที่บริษัทฯส่งให้แก่ท่านถือเป็นหลักฐานในการซื้อขายบริการระหว่างท่านและบริษัทฯ โดยถือว่ากำหนดการเดินทาง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อบังคับการบินของบริษัทฯ ( รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) ประกอบกันเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสำหรับการบินที่ทำขึ้นระหว่างท่านและบริษัทฯ
            2.2) การโอนและเปลี่ยนแปลงสัญญา
           สัญญาสำหรับการบินระหว่างท่านและเราจะสามารถโอนและเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.3 และในข้อบังคับการบินเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดก็ตามที่มีสิทธิที่จะเดินทางด้วยบริการการบินของบริษัทฯ หรือต่อการชำระเงินคืนที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินที่เสนอไว้ หากบริษัทฯ ให้บริการการบินหรือชำระเงินคืนโดยสุจริตแก่บุคคลที่อ้างว่ามีสิทธิในการบิน
            2.3) การแสดงตน
           ท่านจะต้องแสดงตนระหว่างกระบวนการลงทะเบียนขึ้นเครื่องบินโดยการแสดงบัตรประจำตัวซึ่งมีรูป เช่น หนังสือเดินทาง หรือ บัตรติดรูปอื่นๆซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ

3. ค่าโดยสาร

            3.1) ค่าโดยสารเป็นค่าใช้จ่ายในการบินจากท่าอากาศยานต้นทางไปจนถึงท่าอากาศยานปลายทางเท่านั้น
            ค่าโดยสารจะไม่รวมบริการขนส่งทางบกระหว่างท่าอากาศยานด้วยกันและระหว่างท่าอากาศยานกับสถานีปลายทาง เว้นแต่ทางบริษัทฯ จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งระหว่างท่าอากาศยานเท่านั้น และ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการต่อเครื่องบิน หรือ กำหนดการเดินทางใดๆ
          3.2) เด็กทารก :
เด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปี สามารถนั่งบนตักผู้ใหญ่ (เด็ก 1 คน ต่อ ผู้ใหญ่ 1 คน) บริษัทฯ จะไม่คิดค่าเดินทาง            สำหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ปี เสียค่าเดินทางตามปกติ สายการบินไม่มีบริการที่นั่งสำหรับเด็ก หรือ รถเข็นเด็กบนเครื่องบิน เด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 14 วัน บริษัทฯจะไม่อนุญาตให้เดินทาง
          3.3 )ภาษีและค่าประกัน
           ภาษีหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการอื่น หรือโดยผู้ประกอบการท่าอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือที่ท่านใช้บริการ หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ จะเป็นเงินที่ท่านจะต้องชำระเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระแก่บริษัทฯ เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นในข้อบังคับการบินของบริษัทฯ เมื่อท่านจองที่นั่ง ท่านจะได้รับแจ้งเรื่องภาษีและค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมอยู่ในค่าโดยสาร ภาษีและค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเครื่องบินดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและอาจมีการเรียกเก็บหลังจากวันที่ท่านยืนยันการจองที่นั่ง หากมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้นหลังจากการจองที่นั่ง ท่านจะต้องชำระภาษีและค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อนออกเดินทาง
           3.4 )สกุลเงิน
           ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายจะชำระเป็นเงินสกุลที่ระบุไว้เป็นค่าโดยสาร เว้นแต่บริษัทฯ จะตกลงให้เป็นอย่างอื่น
          3.5) ความถูกต้อง
           บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการทบทวนอัตราค่าโดยสารและตารางการบิน ไม่ว่าเวลาใดๆ หรือเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. การจองที่นั่ง  

       4.1)ช่องทางการจองที่นั่ง
                 (4.1.1) การจองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์
  การจองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์จะต้องกระทำก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย 6 ชั่วโมง และชำระเงินโดยบัตรเครดิตเท ่า
                 (4.1.2) การจองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (ตามที่ระบุ)
                           ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสำนักงานใหญ่) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2664-6099
                           ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์(ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ)หมายเลขโทรศัพท์0-2134-3233
                           ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสนามบินหัวหิน) หมายเลขโทรศัพท์ 0-3252-2300
                           ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสนามบินเชียงใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ 0-5328-0444
                           ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสนามบินปาย) หมายเลขโทรศัพท์ 0-5369-8207
                           ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสนามบินแพร่) หมายเลขโทรศัพท์ 0-5453-4667                               การจองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์จะต้องกระทำก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย2ชั่วโมงหากท่านเลือกที่จะชำระเงินโดยบัตรเครดิตเท่านั้น
                 (4.1.3)การจองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารที่สนามบินการจองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารที่สนามบิน ท่านสามารถชำระเงินโดยบัตรเครดิตหรือเงินสดกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะจองเที่ยวบิน และต้องการเดินทางในเที่ยวบินที่ใกล้จะออกเดินทาง ท่านจะต้องทำการจองอย่างน้อยก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินในเที่ยวบินนั้นปิด
             4.2)การยืนยันการจองที่นั่ง
การจองที่นั่งของเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งจะได้รับการยืนยัน เมื่อท่านชำระเงินครบและมีการออกเลขที่ในการจองที่นั่งโดยบริษัทฯแล้ว
            4.3) การจองที่นั่งสำหรับหมู่คณะการจองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ คือ การจองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 10 คน ขึ้นไปที่เดินทางไปพร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
                       •การจองที่นั่งสำหรับ10คนขึ้นไปท่านสามารถแจ้งรายละเอียดผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หรือ sga.co.th ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อดำเนินการต่อไปทั้งนี้ การจองสำหรับหมู่คณะต้องกระทำล่วงหน้าและต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารทั้งหมดในคณะก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย3วันทำการ บริษัทฯจะรับชำระค่าบริการทั้งหมดผ่าน 3 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ เช็คเงินสด หากส่งรายชื่อล่าช้า หรือ เปลี่ยนรายชื่อผู้โดยสารจะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ( 535 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) อย่างไรก็ดี บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการส่งรายชื่อผู้โดยสารล่าช้า หรือ เปลี่ยนแปลงก่อนกำหนดเดินทางน้อยกว่า 1 วันทำการ
      
             4.4) การเปลี่ยนแปลง
                ( 4.4.1) การเดินทางด้วยเที่ยวบินสายการบินเอส จี เอ
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้อย่างช้าที่สุดก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 1 วัน (ยกเว้น "การเปลี่ยนแปลงชื่อ" โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ( 08:30-17:30 น. ทุกวัน) หรือที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน ตามรายละเอียดดังนี้   
              1. “ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ”
                       - การเปลี่ยนแปลงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ( 535 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างช้าที่สุดก่อนกำหนดเดินทางเดิมล่วงหน้า 1 วัน โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น  
                      - การเปลี่ยนแปลงผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ( 535 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) โดยผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้ อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างช้าที่สุดก่อนกำหนดเดินทางเดิมล่วงหน้า 1 วัน
หมายเหตุ
                  สำหรับค่าธรรมเนียมน้ำมันผู้โดยสารที่ทำการจองหลังจากการประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันจะต้องชำระค่าธรรมเนียมน้ำมันตามอัตราที่ประกาศใช้ใหม่ ในกรณีที่มีการประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมัน และ ผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหลังจากการประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันนั้น ผู้โดยสารท่านดังกล่าวจะต้องชำระส่วนต่างของค่าธรรมเนียมน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมน้ำมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ โดยสายการบินจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบทุกครั้ง ในกรณีที่ค่าธรรมเนียมน้ำมันลดลง สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนต่างค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ผู้โดยสารชำระมาแล้ว
                2.“ การเปลี่ยนแปลงชื่อ ”
                      - การเปลี่ยนแปลงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ( 08:30-17:30 น. ทุกวัน) มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ( 535 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างช้าที่สุดก่อนกำหนดเดินทางเดิมล่วงหน้า 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น  
                      - การเปลี่ยนแปลงผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน มีเพียงแค่ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ( 535 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) และต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างช้าที่สุดก่อนกำหนดเดินทางเดิมล่วงหน้า 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้
                3. “ การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน ”
                      - บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินในทุกกรณี
  หมายเหตุ: ( ก) การแก้ไขข้อมูลการเดินทางสำหรับการจองที่ยืนยันแล้วจะถือว่าสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้รับการชำระเงินแล้วเท่านั้น                            ทั้งนี้ผู้โดยสารจะยังคงได้รับหมายเลขยืนยันการจองเดิม
                      ( ข) สายการบินเอส จี เอ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการ ค่าเปลี่ยนแปลงหรือค่าส่วนต่างในกรณีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว
             4.5) การชำระเงิน
ท่านต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อยืนยันการจองที่นั่ง หากท่านไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน (หรือไม่ได้ตกลงการชำระเงินด้วยเครดิตกับบริษัทฯ อย่างเหมาะสม) เมื่อยืนยันการจองที่นั่ง บริษัทฯ อาจยกเลิกการจองที่นั่งของท่าน และ/หรือ กระทำการอื่นใดตามที่ใช้วิจารณญาณเห็นสมควร (รวมทั้ง คืนเงินที่ท่านชำระไม่ว่าท่านชำระทั้งหมด หรือ แต่บางส่วน) เมื่อใดก็ได้ก่อนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง
            4.6) ข้อมูลส่วนตัว
ท่านตระหนักว่าท่านจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการจองที่นั่งสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินและเพื่อยืนยันการจองที่นั่งนั้น เพื่อการจัดหาและนำเสนอบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังต่างประเทศและขั้นตอนในการเข้าเมือง เพื่อการทำบัญชี การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบบัญชี เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัตรเครดิตหรือบัตรชำระเงินอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านความปลอดภัย การจัดการและกฎหมาย เพื่อการทดสอบระบบ การบำรุงรักษาและการพัฒนา เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อใช้ในการติดต่อกับท่านในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงอนุญาตให้บริษัทฯ เก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านและส่งต่อข้อมูลไปยังสำนักงานของบริษัทฯ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หน่วยงานราชการ และสายการบินอื่นๆ หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น

5. การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางและพิธีการด้านบริหารจัดการ

            5.1) กำหนดการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง
ท่านจะต้องมาถึงท่าอากาศยานก่อนกำหนดเวลาเดินทาง เพื่อดำเนินการตามพิธีการของรัฐและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของสายการบินเอส จี เอ จะเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า  2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และสำหรับการปิดรับลงทะเบียนจะขึ้นอยู่กับแต่ละสนามบิน ดังนี้
                           •  จุดลงทะเบียน(เคาเตอร์เช็คอิน)ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ จะปิดรับการลงทะเบียน 45 นาทีก่อนเวลาเดินทาง
                           •  จุดลงทะเบียน(เคาเตอร์เช็คอิน)ประจำสนามบินหัวหิน จะปิดรับการลงทะเบียน 20 นาทีก่อนเวลาเดินทาง
                           •  จุดลงทะเบียน(เคาเตอร์เช็คอิน)ประจำสนามบินเชียงใหม่จะปิดรับการลงทะเบียน 45 นาทีก่อนเวลาเดินทาง
                           •  จุดลงทะเบียน(เคาเตอร์เช็คอิน)ประจำสนามบินเชียงรายจะปิดรับการลงทะเบียน 45 นาทีก่อนเวลาเดินทาง
                           •  จุดลงทะเบียน(เคาเตอร์เช็คอิน)ประจำสนามบินปายจะปิดรับการลงทะเบียน 20 นาทีก่อนเวลาเดินทาง
                           •  จุดลงทะเบียน(เคาเตอร์เช็คอิน)ประจำสนามบินแพร่จะปิดรับการลงทะเบียน 20 นาทีก่อนเวลาเดินทาง โดยถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการปฏิบัติตามรายละเอียดของกำหนดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านทำการจองที่นั่ง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่ยินยอมให้ท่านเดินทาง หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หรือไม่สามารถแสดงเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง และไม่พร้อมที่จะเดินทาง บริษัทฯ อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทาง และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้ได้
ในกรณีดังกล่าว การจองที่นั่งถือว่าเป็นโมฆะและไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
            5.2)การขึ้นเครื่องบิน
ท่านต้องไปถึงประตูทางออกขึ้นเครื่องบินตามที่ระบุไว้ก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อยสามสิบ (30) นาที
            5.3) การไม่ปรากฏตัว
หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิการบินได้ตามกำหนดเวลาที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเปิดทำการ รวมถึงการมาขึ้นเครื่องไม่ทันตามกำหนดเวลา ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้วเพื่อการสำรองที่นั่งคืนได้
             5.4)บททั่วไป
ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และข้อกำหนดของประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และของประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน และต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ ตลอดจนคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดหาเอกสารที่จำเป็นหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าว ไม่ว่าจะได้รับแจ้งโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในลักษณะอื่นใด หรือต่อผลที่เกิดกับท่านอันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าวได้
            5.5 เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาและครอบครองตลอดจนเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อนำมาใช้แสดงเป็นเอกสารสำหรับการ เดินทาง อันได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่หรือหนังสือเดินทาง เข้าและออกจากประเทศ เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพและเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องหรือข้อกำหนดของประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหรือมีเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดดังกล่าว
            5.6) การไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
ท่านยินยอมที่จะชำระค่าโดยสาร และ/หรือสินไหมทดแทน หรือค่าปรับที่จะต้องชำระเมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯ ต้องส่งท่านกลับไปยังต้นทางหรือที่อื่นใดตามคำสั่งของรัฐหรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้เป็นเพราะท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางผ่านหรือเป็นจุดหมายปลายทางก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่คืนค่าโดยสารให้แก่ท่าน
            5.7)ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัว ฯลฯ
หากบริษัทฯ จำเป็นต้องชำระเงินหรือวางมัดจำเงินค่าปรับ หรือสินไหมทดแทน หรือต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่นๆ ของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทาง
ไปสู่ หรือเดินทางผ่าน หรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่จำเป็น ท่านจะต้องชำระเงินคืนบริษัทฯ เมื่อถูกทวงถามตามจำนวนที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปหรือ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น หรือที่จะต้องชำระ บริษัทฯ อาจใช้มูลค่าของสายการบินอื่นที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ หรือเงินจำนวนใดๆ ที่อยู่ในครอบครองของบริษัทฯ มาใช้ชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
             5.8) การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยจากรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน หรือบริษัทฯ

6. การปฏิเสธการบินและข้อจำกัดในการบิน

           6.1) สิทธิในการปฏิเสธการบิน
ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย สายการบินเอส จี เอ อาจปฏิเสธท่านหรือสัมภาระของท่าน หรือในดุลพินิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
                           • การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย
                           • การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐหรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง  ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน
                           • พฤติกรรม สถานะ หรือสภาวะทางกายภาพของสัมภาระของท่านมีลักษณะ( ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากบริษัทฯ หรือ ( 2) เป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความไม่สะดวกหรือทำให้ท่านเป็นที่รังเกียจของผู้โดยสารท่านอื่นหรือพนักงานที่อยู่บนเครื่อง หรือมีอันตรายหรือทำให้เกิดความเสี่ยงต่อตัวท่านเองหรือบุคคลอื่น หรือต่อทรัพย์สิน
                           • ท่านได้ประพฤติผิดระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินก่อนหน้านี้และพฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นซ้ำอีกได้ หรือ
                           • ท่านไม่ได้สังเกตหรือไม่สังเกตเห็นคำอธิบายของบริษัทฯ หรือ
                           • ท่านปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยหรือ
                           • ท่านยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร หรือค่าใช้จ่าย หรือภาษีใดๆ ที่ต้องชำระ หรือ
                           • การชำระเงินของท่านทำโดยการฉ้อฉล หรือ
                           • ท่านไม่มีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
                           • เอกสารใดๆที่ท่านนำมาแสดงต่อบริษัทฯ นั้นเป็นเอกสารที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นเอกสารที่ซื้อมาจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของบริษัทฯ หรือ
                           • ได้รับแจ้งว่าสูญหายหรือถูกขโมย หรือ
                           • เป็นของปลอม หรือ
                      •บุคคลที่ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นๆ
           6.2) เด็กที่ไม่มีผู้ติดตาม
สายการบิน เอส จี เอ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่าสิบสอง ( 12) ปี เดินทางเพียงลำพัง จำเป็นต้องมีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีร่วมเดินทางด้วย
           6.3) ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ บริษัทฯจะพิจารณาผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือในการเดินเข้าเครื่องบิน เป็นสองระดับดังนี้ ก) ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ คือ ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบินหรือระหว่างการเดินทาง แต่ยังสามารถเดินเข้าเครื่องบินด้วยตนเองได้ ในกรณีนี้ บริษัทฯจะยอมรับให้เดินทางคนเดียวได้ โดยจะรับจองบัตรโดยสารและรับเช็คอิน ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องใช้รถเข็นเพื่อความสะดวก บริษัทฯจะจัดเตรียมให้และจะส่งให้เดินเข้าเครื่องบินด้วยตนเองหน้าประตูเครื่อง ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือที่ต้องการบริการรถเข็นต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบขณะที่ทำการจองบัตรโดยสารเพื่อบริษัทฯจะได้เตรียมบริการ มิฉะนั้น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความไม่สะดวก หรือ ความเสียหายทุกประการ ข) ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ คือ ผู้โดยสารที่ต้องให้ผู้อื่นช่วยเหลือในการเดินทาง และ/หรือ ขึ้นลงเครื่องบิน และ/หรือ ไม่สามารถเดินทางโดยลำพังได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ
( รวมทั้งเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) ในกรณีนี้ บริษัทฯจะยอมรับให้เดินทางโดยมีเงื่อนไขให้ผู้โดยสารท่านดังกล่าวต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย (Escort/Accompany) เพื่อช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบินและการขึ้นลงเครื่องบิน ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงการต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในขณะที่ทำการจองบัตรโดยสาร และ ต้องแจ้งชื่อผู้โดยสารซึ่งจะเป็นผู้ร่วมเดินทาง ( Escort/Accompany) โดยผู้ร่วมเดินทางจะต้องเดินทางเคียงข้างไปในเที่ยวบินเดียวกัน มิฉะนั้นบริษัทฯสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธมิให้ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษขึ้นเครื่อง โดยบริษัทฯยินดีคืนค่าโดยสารในกรณีดังกล่าว
           6.4) สตรีมีครรภ์ ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยสายการบินมีเงื่อนไขสำหรับการเดินทางดังต่อไปนี้
               • อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์: สายการบินอนุญาตให้เดินทางได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์
               • อายุครรภ์ระหว่าง 28 สัปดาห์ - ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ
           6.5) ทารกอายุต่ำกว่า 14 วัน เด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 14 วัน บริษัทฯจะไม่อนุญาตให้เดินทาง 6.6 สิทธิในการไม่คืนเงิน
สายการบินเอส จี เอ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนค่าบัตรโดยสาร รวมทั้งค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆแก่ผู้โดยสารซึ่งถูกปฏิเสธการบินดังกล่าว
           6.7) อื่นๆ
บริษัทฯอาจปฏิเสธการขึ้นเครื่อง ในกรณีที่พิจารณาว่า ผู้โดยสารมีความประพฤติไม่เหมาะสม

7. สัมภาระ

          7.1) สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระ
ท่านต้องไม่นำสิ่งต่อไปนี้รวมเป็นสัมภาระของท่าน
                 • วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย โดยมีการดูแลรักษาตามปกติ
                 • วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน หรือบุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน
                    เช่นวัตถุที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตรายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
                    (International Civil Aviation  Organization - ICAO ) และสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
                    ( International Air Transport Association  -   IATA ) และข้อบังคับการบินของบริบริษัทฯ

                 • วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐใดก็ตามที่ท่านจะออกเดินทาง ที่จะเดินทางไป                      และที่ท่านจะเดินทางผ่าน
                 • วัตถุที่บริษัทฯ พิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่เหมาะกับการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด                    หรือลักษณะของวัตถุนั้น
                 • วัตถุที่แตกง่ายหรือชำรุดเสียหายได้
                 • อาหารทะเลสดหรือแช่แข็ง หรือเนื้อสัตว์อย่างอื่นที่อาจใส่กระเป๋าถือและนำก๊าซที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้และไม่ได้
                    เช่นละอองสี ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลี่ยม ( butane) น้ำมันก๊าด ก๊าซทำความเย็น เช่น ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่ ,
                   ไนโตรเจนเหลว (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย) ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) สารอินทรีย์ประเภทเปอร์
                   ออกไซด์(เช่น เรซิ่น) วัตถุมีพิษ
                 สารอันอาจติดเชื้อได้ (เช่นไวรัส แบคทีเรีย) สารกัมมันตภาพรังสี ( เช่นเรเดียม) สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง) ปรอท
                 เครื่องวัดอุณหภูมิ สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกไซด์ (เช่น สารฟอกขาว)
                • ในดุลพินิจของบริษัทฯ อาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน
อาจถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ ตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปไว้ในห้องโดยสาร
               7.2 )ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย
ท่านไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ และท่านต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนด ต้นฉบับเอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
                7.3) สัตว์เลี้ยง
บริษัทฯไม่ยินยอมให้ท่านนำสัตว์เลี้ยงของท่านขึ้นเครื่องทุกกรณี
               7.4) อุปกรณ์ดำน้ำ
ท่านสามารถนำอุปกรณ์ดำน้ำที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมร่วมการเดินทางไปกับท่านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยนับรวมกับ น้ำหนักสัมภาระปกติของท่าน
               7.5) สิ่งของสัมภาระที่ต้องการการดูแลพิเศษ
สิ่งของสัมภาระเช่น กระดานโต้คลื่น , อุปกรณ์ยิงธนู , จักรยาน , อุปกรณ์ตกปลา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในราคา 200 บาท ต่อ 1 ชิ้น ถึงแม้น้ำหนักสัมภาระจะไม่เกิน 15 กิโลกรัม ต่อผู้โดยสารหนึ่งคน ( น้ำหนักนี้ไม่ได้นับรวมกับน้ำหนักกระเป๋า)
               
               7.6) สิทธิในการตรวจค้น
ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง บริษัทฯ อาจขอให้ท่านอนุญาตให้มีการตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือการสแกนด้วยวิธีอื่น เพื่อตรวจสอบตัวท่านและสัมภาระของท่าน และอาจให้มีการตรวจหรือค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจค้นว่าท่านครอบครอง หรือสัมภาระของท่านบรรจุวัตถุตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.1 หรือวัตถุหรือสรรพาวุธทางทหารซึ่งไม่ได้แสดงต่อบริษัทฯ ตามข้อ 7.1 หรือไม่ หากท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่อนุญาตให้ท่าน หรือ สัมภาระของท่านร่วมไปในการเดินทางได้ โดยที่บริษัทฯ จะไม่ชำระเงินคืนหรือมีภาระผูกพันอื่นใด ในกรณี

ที่การตรวจค้นหรือสแกนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน หรือการเอ็กซเรย์หรือสแกนทำให้สัมภาระของท่านชำรุดเสียหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ หากมีความจำเป็น ท่านจะต้องจะเข้าร่วมในการตรวจค้นสัมภาระของท่าน ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่าน อันมีสาเหตุมาจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อนี้ได้
               7.7) สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน
เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้ว สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่านหรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง เว้นแต่ว่าบริษัทฯ ได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไป สายการบินเอส จี เอจะจัดการให้สัมภาระดังกล่าวไปถึงยังสถานีปลายทางของท่านภายในเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
                7.8) การขนส่งสัมภาระโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
กระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 15 กิโลกรัม ( 20 กิโลกรัม สำหรับเส้นทาง กรุงเทพ – หัวหิน) ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อบังคับการบินของบริษัทฯ
               7.9) สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน
ตามปกติผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระตามมาตรฐานในการลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสัมภาระนั้นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม ( 25 กิโลกรัม สำหรับเส้นทาง กรุงเทพ – หัวหิน) ท่านไม่มีสิทธินำสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่อนุญาตให้ขนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากในดุลพินิจของบริษัทฯ ยินยอมให้มีการนำสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ที่อนุญาต ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสัมภาระที่ มีน้ำหนักเกินคิดเป็นกิโลกรัมละ 50 บาท
               7.10 )สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียน
ตามปกติผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระตามมาตรฐานที่ไม่ต้องลงทะเบียนมายังห้องโดยสารได้หนึ่งใบ โดยนับเป็นกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง ซึ่งจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีขนาด 36 ซม. x 56 ซม. x 23 ซม. ตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ สัมภาระที่ท่านนำขึ้นเครื่องจะต้องมีขนาดพอดีกับพื้นที่ใต้ที่นั่งด้านหน้า หรือพอดีกับช่องเก็บของในห้องโดยสาร วัตถุที่บริษัทฯ ระบุว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปยังห้องโดยสาร สิ่งบรรจุ หรือวัตถุที่บริษัทฯ พิจารณาว่าไม่เหมาะกับการขนส่งจะต้องเก็บไว้ในตู้คลังสินค้า จะไม่อนุญาตให้นำไปยังห้องโดยสาร  
               7.11) การรับและการส่งมอบสัมภาระ
ท่านต้องมารับสัมภาระของท่านทันที ณ จุดรับสัมภาระปลายทาง หากท่านไม่มารับสัมภาระภายในเวลาอันควร บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาสัมภาระ หากท่านไม่มาขอรับสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนภายในระยะเวลาสาม ( 3) เดือนนับจากวันที่ท่านต้องมารับ บริษัทฯ อาจกำจัดสัมภาระดังกล่าวโดยไม่ต้องมีภาระผูกพันต่อท่าน เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการส่งมอบสัมภาระนับจากเมื่อมีการลงทะเบียนสัมภาระ หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระ บริษัทฯ จะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้แสดงสิทธิของตนที่มีในสัมภาระจนเป็นที่พอใจของบริษัทฯ แล้วเท่านั้น และหากบริษัทฯ ร้องขอ บุคคลดังกล่าวจะต้องให้ความมั่นใจได้อย่างเพียงพอว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อันเป็นผลของการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้นถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาสำหรับการบิน
               7.12) สัมภาระที่จัดส่งล่าช้า
กรณีที่กระเป๋าจัดส่งไม่ทันหรือเกิดความล่าช้า หลังจากที่ท่านถึงสนามบินแล้ว บริษัทฯอาจพิจารณาชำระเงินชดเชยไม่เกิน 500 บาทต่อท่าน โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม "ใบอ้างสิทธิ์ " ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร เครื่องบินที่สนามบินและส่งให้บริษัทฯเพื่อดำเนินการต่อไป ”
               7.13) สัมภาระที่สูญหาย
กรณีที่ท่านถึงที่หมายปลายทางแล้ว 14 วัน แต่ยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระ ทางสายการบิน เอส จี เอจะรับผิดชอบการสูญหายตามน้ำหนักกระเป๋าในอัตรา 400 บาท ต่อ 1 กิโลกรัมของกระเป๋าที่สูญหาย โดยจะชดใช้ให้ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อกระเป๋าที่สูญหาย 1 ใบ โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม “ ใบอ้างสิทธิ์ ” ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร เครื่องบินที่สนามบินและส่งให้บริษัทฯเพื่อดำเนินการต่อไป
                7.14) สัมภาระที่เสียหาย  
ผู้โดยสารต้องแจ้งบริษัทฯใน ทันที ถ้าสัมภาระที่ลงทะเบียนของท่านได้รับความเสียหาย โดยแจ้งที่ศูนย์ภาคพื้นดินของสายการบินที่สนามบิน บริษัทฯจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้ในอัตราไม่เกิน 500 บาทต่อกระเป๋าสัมภาระที่เสียหาย 1 ใบ ผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม "ใบอ้างสิทธิ์" ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร เครื่องบินที่สนามบินและส่งให้บริษัทฯเพื่อดำเนินการต่อไป

8. กำหนดการ การยกเลิกเที่ยวบิน

               8.1) กำหนดการ
บริษัทฯ จะใช้มาตรการอันจำเป็นทั้งปวงภายใต้บังคับของข้อ 8.2 ในการจัดการเดินทางอันควรให้แก่ท่านและสัมภาระของท่าน โดยยึดตามกำหนดการ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันเดินทางที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ออกไป เวลาที่ปรากฏในตารางเที่ยวบิน กำหนดการ หรือที่อื่นใดนั้น ไม่ได้รับการรับรองและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสำหรับการบินแต่อย่างใด
                8.2) การยกเลิก การเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ฯลฯ
หลังจากการจองที่นั่ง บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการและ/หรือยกเลิก ทำให้สิ้นสุด ปรับ เลื่อน หรือทำให้เที่ยวบินใดก็ตามล่าช้าออกไป เมื่อบริษัทฯ พิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วเห็นว่าเป็นสภาวะที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หรือด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยหรือด้วยเหตุผลในเชิงพาณิชย์ หากบริษัทฯ ทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว:
ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือห้ามไม่ให้ขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารมีทางเลือกที่จะปฏิบัติดังนี้
                 • ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนโอนที่นั่งไปยังเที่ยวบินถัดไปตามจำนวนที่ว่างได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่ม
                 • สายการบินจัดหาพาหนะทดแทนตามที่บริษัทกำหนดให้ผู้โดยสารเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
                 • ผู้โดยสารสามารถเก็บที่นั่งไว้ในมูลค่าเดิมได้เพื่อใช้บริการในเที่ยวบินใดๆในระยะเวลา 3 เดือน
                 • ผู้โดยสารสามารถรับค่าโดยสารคืนได้หลังจาก 30 วันทำการ
                  สายการบินเอส จี เอ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติดังต่อไปนี้
                 • การโอนย้ายผู้โดยสารจากเที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังสายการบินอื่น
                 • ค่าที่พักและอาหาร
                8.3)  ข้อจำกัดในการรับผิด เมื่อมีเหตุการณ์ดังที่ระบุในข้อ 8.2 เกิดขึ้น สายการบินจะยึดถือทางเลือก
                      ที่สายการบินได้ให้ไว้ในข้อ
            8.4) เป็นเด็ดขาดและเป็นหนทางที่ท่านสามารถเลือกได้  ในการนี้สายการบินจะไม่รับผิดชอบเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้        
                8.5) การยกเลิก การเปลี่ยนแปลงกำหนดการก่อนวันเดินทาง เมื่อมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการของบริษัทฯ ในสาระสำคัญก่อนวันเดินทางของท่าน บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอันควรในการแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในตารางเที่ยวบินหรือกำหนดการที่ได้เผยแพร่วันหรือเวลาออกเดินทาง หรือ วันหรือเวลาที่ถึงจุดหมายปลายทาง หรือที่เกี่ยวกับเที่ยวบินใดๆ ยกเว้นกรณีที่การกระทำหรือละเว้นกระทำของบริษัทฯ เกิดขึ้นด้วยเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิดขึ้นอย่างประมาทเลินเล่อและด้วยความตระหนักว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น

9. การชำระคืนเงิน

                9.1) บททั่วไป          
หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีการบินตามสัญญาสำหรับการบินได้ บริษัทฯ จะต้องชำระคืนค่าโดยสาร หรือบางส่วนของค่าโดยสารให้แก่ท่านตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ และตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ สำหรับกรณีอื่นใด ซึ่งปรากฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ จะไม่ชำระคืนค่าโดยสาร เมื่อได้รับการเรียกร้องเว้นแต่จะเป็นไปตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ
                9.2) บุคคลที่จะได้รับการคืนเงิน
บริษัทฯ จะชำระคืนเงินให้บุคคลที่ชำระค่าโดยสาร หรือตามคำสั่งจากบุคคลนั้นเท่านั้น โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินต้นฉบับจนเป็นที่พอใจของบริษัทฯ เท่านั้น การชำระคืนเงินตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าข้างต้นถือว่าเป็นการชำระคืนเงินที่ถูกต้องแล้ว และทำให้บริษัทฯ พ้นจากภาวะหนี้สินและข้อเรียกร้องเพื่อการรับชำระคืนอื่นๆ
            9.3 )ขั้นตอนการดำเนินการ
การขอการคืนเงิน จะต้องมีการส่งเอกสาร พร้อมกับต้นฉบับรายละเอียดเที่ยวบิน และ/หรือ หมายเลขการจอง หลักฐานในการชำระเงิน และบัตรประชาชน
                9.4 )สกุลเงิน
เงินที่ชำระคืนทั้งหมดอยู่ใต้บังคับของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐบาลของประเทศที่มีการจองที่นั่งเกิดขึ้น ภายใต้บังคับของข้อกำหนดข้างต้น บริษัทฯ จะชำระคืนในสกุลเงินที่มีการชำระเป็นค่าโดยสารไว้ แต่บริษัทฯ อาจชำระคืนเป็นเงินสกุลอื่นตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ

10. ความประพฤติบนเครื่องบิน

                10.1) หากบริษัทฯเห็นว่าความประพฤติของท่านบนเครื่องบิน ก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบินหรือบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบนเครื่องบิน หรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของพนักงานบนเครื่องบิน หรือใช้คำข่มขู่ ด่าว่าหรือเหยียดหยามพนักงานบนเครื่องบิน หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวต่อพนักงานบนเครื่องบิน หรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือที่ผู้โดยสารท่านอื่นอาจต่อต้าน บริษัทฯ อาจใช้มาตรการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมถึงการยับยั้งและการนำท่านลงจากเครื่องบิน ท่านอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากความผิดที่ท่านกระทำบนเครื่องบินโดยสาร
                10.2) หากความประพฤติของท่านทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการเดินทางเพื่อให้ท่านลงจากเครื่องบิน หลังใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยเหตุผล ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางดังกล่าว
            10.3)
เว้นแต่บริษัทฯ จะอนุญาตล่วงหน้า ห้ามไม่ให้ท่านใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรืออุปกรณ์ในลักษณะคล้ายคลึงกัน ยกเว้นอุปกรณ์ช่วยฟังและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ในขณะที่เครื่องบินบินขึ้น ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย อุปกรณ์และเครื่องมือที่ห้ามไม่ให้ใช้ระหว่างการโดยสารเครื่องบิน ประกอบด้วยแต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ วิทยุและเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว เครื่องเล่นเทปคาสเซทและซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือส่งสัญญาณ
( รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับและเครื่องรับส่งวิทยุ)

11. ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและการดำเนินการ

           11.1) การยื่นคำร้อง
ห้ามไม่ให้มีการดำเนินการเพื่อเรียกร้องต่อบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย (รวมทั้งการสูญเสียบางประการ) ต่อสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน ยกเว้นบุคคลที่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อบริษัทฯ ทันทีหลังจากที่พบว่าเกิดความเสียหาย และอย่างช้าที่สุดภายในเวลาไม่เกินเจ็ดวันนับจากวันที่ได้รับสัมภาระ และในกรณีที่เกิดความล่าช้าในการเดินทาง เว้นแต่จะยื่นคำร้องอย่างน้อยภายใน 21 วันนับจากวันที่สัมภาระได้ถูกส่งออกไป คำร้องทุกกรณีจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งมายังบริษัทฯ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
            11.2) กำหนดเวลาในการดำเนินการ
สิทธิที่มีต่อความเสียหายจะถูกยกเลิก หากท่านมิได้ดำเนินการกับบริษัทฯ ภายในเวลาสองปี นับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินควรจะไปถึง หรือนับจากวันที่การบินได้หยุดลง วิธีการคำนวณกำหนดเวลาจะเป็นไปตามกฎหมายของศาลที่รับคำฟ้องในคดี

12. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเว้น

       ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือผู้แทนของบริษัทฯ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเว้นข้อบังคับใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ * บริษัท สยาม เจนเนอรัล เอวิเอชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ฉบับที่ 1.0

ปรับปรุงเมื่อ :  1 มกราคม 2550