SGA Airlines : Your Scenic Flights' Website
Language


วิธีการจองและจ่าย

:: ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต::


 
    1. เลือกเที่ยวบินที่เวปไซต์ sga.co.th
    2. เลือกชำระค่าโดยสารด้วย บัตรวีซ่า หรือมาสเตอร์
    3. รับหมายเลขยืนยันการจองผ่านทาง E-mail
    4. กรุณานำเลขหมายยืนยันการจอง (Passenger Booking Number) และบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางเพื่อ เช็คอินที่สนามบินในวันเดินทาง
นอกจากนี้ ท่านสามารถจองตั๋วเดินทางของสายการบิน เอส จี เอ ได้จากโรงแรมหรือรีสอร์ทชั้นนำที่ท่านเข้าพัก ที่ปลายทางได้เช่นกัน โดยติดต่อขอทราบรายละเอียดของโรงแรมและรีสอร์ท ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ SGA Call center  

 :: จองผ่านศูนย์สำรองที่นั่ง ::
ศูนย์สำรองที่นั่งที่
 กรุงเทพฯ : ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เคาน์เตอร์ เอส จีเ อ
และเคาน์เตอร์นกแอร์
 หัวหิน : ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารสนามบินหัวหิน
 เชียงใหม่ : อาคารผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่
 เชียงราย : อาคารผู้โดยสารสนามบินเชียงราย
 ปาย : อาคารผู้โดยสารสนามบินปาย


 
    1. เลือกเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่
    2. เลือกวิธีการชำระค่าโดยสารด้วยเงินสด หรือ บัตรบัตรวีซ่า หรือมาสเตอร์
    3. รับหมายเลขยืนยันการจอง
    4. กรุณานำเลขหมายยืนยันการจอง (Passenger Booking Number) และบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางเพื่อ เช็คอินที่สนามบินในวันเดินทาง
นอกจากนี้ ท่านสามารถจองตั๋วเดินทางของสายการบิน เอส จี เอ ได้จากโรงแรมหรือรีสอร์ทชั้นนำที่ท่านเข้าพัก ที่ปลายทางได้เช่นกัน โดยติดต่อขอทราบรายละเอียดของโรงแรมและรีสอร์ท ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ SGA Call center
:: จองผ่านศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ::
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ประจำกรุงเทพมหานคร :
เวลาทำการ :
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2664-6099
( 08:30-17:30 น. ทุกวัน)
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ:

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2134-3233

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ประจำสนามบินหัวหิน: หมายเลขโทรศัพท์ 0-3252-2300
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ประจำสนามบินเชียงใหม่:

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5328-0444, 0-5328-4433

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ประจำสนามบินปาย: หมายเลขโทรศัพท์ 0-5369-8207
    1. ติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์เพื่อเลือกเที่ยวบิน
    2. เลือกวิธีการชำระค่าโดยสารด้วย
       - บัตรวีซ่า หรือมาสเตอร์ / รับหมายเลขยืนยันการจอง
       - การชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยรับรหัสชำระเงินจากศูนย์บริการฯ / แจ้งรหัสที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเวลาชำระค่าโดยสาร / รับหมายเลขยืนยันการจอง
       - การชำระผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย โดยรับรหัสชำระเงินจากศูนย์บริการฯ /เป็นรหัสในการชำระค่าโดยสาร         ผ่านบัตรเอทีเอ็ม / รับหมายเลขยืนยันการจองจากสลิป
    3. กรุณานำเลขหมายยืนยันการจอง (Passenger Booking Number) และบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางเพื่อ เช็คอินที่สนามบินในวันเดินทาง
นอกจากนี้ ท่านสามารถจองตั๋วเดินทางของสายการบิน เอส จี เอ ได้จากโรงแรมหรือรีสอร์ทชั้นนำที่ท่านเข้าพัก ที่ปลายทางได้เช่นกัน โดยติดต่อขอทราบรายละเอียดของโรงแรมและรีสอร์ท ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ SGA Call center

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง
      การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ( 08:30-17:30 น. ทุกวัน) หรือที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน ตามรายละเอียดดังนี้
1.“ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ”
    การเปลี่ยนแปลงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ( 535 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
      ต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างช้าที่สุดก่อนกำหนดเดินทางเดิมล่วงหน้า 1 วัน โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น
    การเปลี่ยนแปลงผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ( 535 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
โดยผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้ อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างช้าที่สุดก่อนกำหนดเดินทางเดิมล่วงหน้า 1 วัน
2.“การเปลี่ยนแปลงชื่อ”
    การเปลี่ยนแปลงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ( 08:30-17:30 น. ทุกวัน) มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ( 535 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างช้าที่สุดก่อนกำหนดเดินทางเดิมล่วงหน้า 4 ชั่วโมงทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมด
ผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น
    การเปลี่ยนแปลงผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน มีเพียงแค่ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ( 535 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 และต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างช้าที่สุดก่อนกำหนดเดินทางเดิมล่วงหน้า 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้
3.“ การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน ”
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินในทุกกรณี

 

Private flights with pets | Siam General Aviation Company Limited (SGA Airlines) Private jet rental cost Terms and conditions